Heeft u een klacht, dan kunt u deze middels het Klachtenformulier indienen:
Klachtenformulier [46 KB] 

Klachtenreglement

Algemeen
De tekentherapeuten en overige studenten van de opleiding genezend tekenen (verder hierna te noemen GT) doen uiteraard hun uiterste best om hun lessen, therapiebegeleiding, coaching, toetsing en examenprocedures zo goed mogelijk te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat u een klacht heeft. Dit kan tegen het handelen van een docent, student of visie zijn over de resultaten van je studie. Studenten mogen klagen over hun mentoren, huiswerkbegeleiders lesdagdocenten en de inhoud van lessen, de gang van zaken, over het schoolpand of het materiaal waarmee gewerkt wordt en de lesmodules, zowel de inhoud, het volume als de vormgeving.
Het doel van deze klachtenregeling is recht doen aan de individuele klager. Daarnaast is het doel van deze klachtenregeling bemiddeling en herstellen van de relatie. Een klacht indienen is kosteloos.

Wanneer een klacht indienen?
– Bij een onoverbrugbaar verschil van mening over beslissingen die genomen worden.
– Als u niet tevreden bent over de manier waarop de docent of tekentherapeut of een lid van onze freelance medewerkers met u omgaat.

Wie kan een klacht indienen?
De klachtencommissie behandelt op een laagdrempelige wijze, klachten van cliënten en cursisten, die gericht zijn tegen een therapeut of docent van de GT.
Ook kan een lid van de GT een klacht indienen over een collega.

STAP 1: Gesprek
Het is vaak het beste om uw klacht eerst te bespreken met degene tegen wie uw klacht zich richt. Misschien kunt u in een gesprek tot een oplossing komen. Als u het moeilijk vindt om een gesprek aan te gaan, kunt u altijd de hulp inroepen van een vertrouwenspersoon, bijvoorbeeld een medestudent, je mentor, vriend(in) of familielid.

STAP 2: Klacht indienen bij de Klachtencommissie va de GT
De klachtencommissie bestaat uit twee leden van de GT en een lid dat de functie van secretaris vervult. Deze is de Heer D. Becher. De commissie bestaat uit Monique Blom en Lisa Borstlap.

Hoe kunt u een klacht indienen?
U kunt uw klacht schriftelijk indienen bij de klachtencommissie,
D.Becher – of Monique Blom via de contact pagina:
https://www.kolam.nl/Contact.html 

Liefst met het klachtenformulier.
Alle gegevens worden vertrouwelijk behandelt.

Wat gebeurt er met uw klacht?
Zodra de klachtencommissie uw brief heeft ontvangen, krijgt u binnen een week een ontvangstbevestiging. Ook degene over wie u een klacht heeft, krijgt een bevestiging en een kopie van uw brief.
De klachtencommissie neemt contact met u op om te bespreken hoe uw klacht verder behandeld zal worden. Uw klacht wordt vertrouwelijk behandeld.
Ook kan het voorkomen dat de commissie uw klacht doorstuurt naar het docenteneam die hierover zal vergaderen

Het is mogelijk dat de commissie zal voorstellen om, op basis van vrijwilligheid, een bemiddelingsgesprek te houden. Een dergelijk bemiddelingsgesprek is een gelijkwaardig gesprek tussen u en degene tegen wie uw klacht zich richt, onder leiding van een lid van de commissie.
Deze zorgt er voor dat het gesprek goed verloopt en dat beide partijen hun mening voldoende naar voren kunnen brengen.
U bent niet verplicht om met een voorstel tot een bemiddelingsgesprek akkoord te gaan.
Het kan zijn dat het bemiddelingsgesprek tot een oplossing van de klacht leidt. Dan kan de klachtenbehandeling worden afgesloten.

STAP 4: Hoorzitting
Het kan zijn dat u in het bemiddelingsgesprek niet tot overeenstemming komt of dat u bemiddeling heeft afgewezen. De behandeling van uw klacht krijgt dan een vervolg in een zogenaamde zitting van hoor en wederhoor onder voorzitterschap van een van de leden van de klachtencommissie plus uw persoonlijke mentor, maatje uit de groep of familielid.
Dit is een zitting van de klachtencommissie waarbij alle commissieleden aanwezig zijn.
De commissieleden zullen er op toezien dat de zitting eerlijk verloopt. 

Tijdens de zitting heeft u de gelegenheid uw klacht mondeling te presenteren.
Indien u dat wenst, kunt u zich laten vergezellen door maximaal één ondersteuner (medestudent, vriend(in) of familielid).Het kan zijn dat de commissieleden u vragen ter verduidelijking stellen. Ook degene over wie u een klacht heeft, kan zijn visie op het meningsverschil geven.
Er wordt een verslag gemaakt van deze zitting.

Gescheiden hoor en wederhoor
Indien u dit wenst, kunnen tijdens de zitting de partijen apart worden gehoord.
Dit kunt u aan het secretariaat van de commissie verzoeken.

Uitspraak
Na de zitting zal de klachtencommissie zich beraden en een oordeel geven of de klacht gegrond of ongegrond wordt verklaard. Deze uitspraak is bindend. Alle betrokkenen en het bestuur van de GT ontvangen schriftelijk een exemplaar van de uitspraak.
Er volgen geen sancties of straffen op de uitspraak, al is het zeer aannemelijk dat een docent of mentor of leertherapeut een gegronde klacht zich behoorlijk aan zal trekken.

Hoe lang duurt de behandeling van uw klacht?
De klachtencommissie moet binnen negen weken een uitspraak doen over uw klacht.
Deze termijn gaat in op de dag dat uw klacht bij het secretariaat is ingediend.
In de periode van de zomervakantie of als een bemiddelingspoging is mislukt, kan de tijdbalk langer worden. Alle betrokkenen worden daar van op de hoogte gebracht.

Tijdbalk 
Week 1 Ontvangst brief bij klachtencommissie
Week 2 Ontvangstbevestiging
Week 3 Bemiddelend gesprek met een lid van de klachtencommissie
Week 5 Hoorzitting
Week 9 Klachtencommissie doet uitspraak en stelt tevens een schriftelijk rapport hierover op